Sociale Kaart Amarant
lunet zorg

Lunet zorg biedt in Brabant een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een beperking: van wonen tot werk, van dagbesteding tot vrije tijd, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning.

De visie van Lunet Zorg:
Lunet zorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.
De dienstverlening van Lunet zorg richt zich op de individuele vraag van de cliënt. Ze biedt haar cliënten keuzevrijheid waardoor de cliënt de regie over zijn eigen leven houdt.
Lunet zorg doet dit vanuit professionaliteit en vanuit het hart, met bezieling en gewetensvol.
Ze wil laten zien dat haar visie zichtbaar is in de manier waarop ze werkt en met elkaar omgaat.
Visie hebben betekent voor Lunet zorg ook dat ze beelden heeft bij hoe het nog beter kan.
Daarnaast is het de taak van Lunet zorg om de samenleving te beïnvloeden, zodat deze steeds meer open staat voor mensen met een beperking.

De doelstelling:
Lunet zorg wil verder bouwen aan haar doelgroepspecifieke expertise.
Zij heeft de ambitie daarin verder te groeien en haar diensten voor de doelgroepen verder uit te breiden buiten haar historisch bepaalde werkgebied.
Daarnaast wil Lunet zorg meer cliënten en doelgroepen bedienen om groot in diversiteit te zijn, kwaliteit te verbeteren/borgen en voldoende vermogen te hebben om te kunnen vernieuwen.
Uitgangspunt is lokale zorg dichtbij huis en specialistische zorg op een beperkt aantal locaties in de regio.
De eisen van cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het zorgkantoor zijn hierbij richtinggevend.
Lunet zorg wil in haar groei- en verdiepingsstrategie voor mensen met een verstandelijke beperking ook andere doelgroepen bedienen.
Primaire doelgroepen zijn mensen met een verstandelijke beperking.
Voor een aantal groepen zijn specifieke en/of specialistische zorgvormen of behandelingen vereist.

Soorten hulp:
Lunet biedt zorg op gebied van:
*Dagbesteding.
*Wonen.
*Behandeling thuis of op een andere locatie.

Doelgroepen:
*Ernstig gedragsmoeilijke cliënten.
*Meervoudig (complex) gehandicapte cliënten.
*Kinderen en jeugd.
*Mensen met een stoornis in het autisme spectrum.
*Mensen met psycho-geriatrische problematiek.

Beperking van de instelling:
*Niet gespecialiseerd in één bepaalde doelgroep.

Organigram:

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
Het samenwerkingsverband met Amarant heeft tot doel dat ze gezamenlijk de kwaliteit van zorg voor cliënten in stand proberen te houden, en te verbeteren.
Dit door onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de geboden zorg, en hier op in te spelen.