Sociale Kaart Amarant
dr leo kannerhuis

Elk mens heeft recht op een volwaardige plaats in de samenleving.
Dat geldt ook voor iemand met een autisme-spectrumstoornis.
Om dat te realiseren is op diverse momenten in het leven versterking, begeleiding of behandeling nodig.
Het Dr. Leo Kannerhuis helpt, samen met anderen en bij voorkeur in de directe leefomgeving, mensen met autisme verder met een gevarieerde en gespecialiseerde (behandel)methodiek.
Een aanbod geheel afgestemd op de specifieke behoeften en wensen, op die momenten dat daar behoefte aan is.
De directe omgeving zoals gezin, school en werk wordt actief betrokken en ondersteund zodat hij/zij weer verder kan. 

De visie van Dr. Leo Kannerhuis:
Het begrip 'levensloopbegeleiding' speelt in toenemende mate een rol in de ontwikkeling van het behandelaanbod voor mensen met ASS.
De diagnose wordt steeds vaker op jongere leeftijd gesteld, maar gezien de chronische aard van de aandoening is duidelijk dat er ook aandacht dient te zijn voor de oudere cliënt met ASS.
Het chronische karakter van ASS, het psychisch gehandicapt zijn, speelt hierbij een belangrijke rol.
Het Dr. Leo Kannerhuis beschouwt ASS daarom vanuit 'levensloopperspectief'.
Levensloopbegeleiding betekent echter niet dat het Dr. Leo Kannerhuis een cliënt diens hele leven blijft begeleiden. Levensloopbegeleiding betekent voor het Dr. Leo Kannerhuis, indien nodig in samenwerking met hulpverleners in de regio, er te zijn op elk moment gedurende het hele leven van de mens met ASS dat daar behoefte aan is.
Dit betekent een bijdrage leveren om de diagnose ASS zo vroeg mogelijk te stellen en adviezen en behandeling (helpen) geven om de optimale ontwikkeling en maatschappelijke zelfredzaamheid te stimuleren en overvraging te voorkomen.
De mogelijkheid tot maatschappelijke participatie is voor ieder mens met ASS verschillend.
Deze is afhankelijk van de ernst van de ASS-problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en intellectuele mogelijkheden.
Een belangrijke rol hierbij speelt de mate waarin de omgeving (gezin, school, werk, etc.) maar ook de maatschappij, rekening houdt met deze handicap en de benodigde (individuele) aanpassingen doet.

De doelstelling:
De doelstelling van het Dr. Leo Kannerhuis is het opheffen van de stagnatie in de ontwikkeling en het op gang brengen van de persoonlijke groei van de cliënt.
Hierbij zijn zelfredzaamheidvaardigheden, communicatieve en sociale vaardigheden belangrijke ontwikkelingsgebieden. Uitgangspunt is het respect voor de eigenheid van de persoon.
Door middel van individuele en groepstherapeutische behandeling wordt beoogd te komen tot het verwerven van een zo groot mogelijke maatschappelijke zelfstandigheid en persoonlijke ontplooiing van de cliënt.

Soorten hulp:
Consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot autisme spectrum stoornis.

Doelgroepen:
Mensen met een ziektebeeld binnen het autisme spectrum stoornis.

Beperking van de instelling:
Door de eigen risico binnen zorgverzekeringen, betaalt u altijd de wettelijke eigen risico bij behandeling door het Dr. Leo Kannerhuis.

Organigram:

Raad van Toezicht

 • P. (Piet) Schalkwijk, voorzitter
 • Mr. E.T. (Eeelco) de Jong, vice-voorzitter
 • A.F. (Ton) Berg
 • Mw. F. (Femmy) Doorduijn 
 • Mw. dr. D.F.M. (Dorien) Konst
 • A. (Guus) Kullberg
 
Raad van Bestuur
 
 • Drs. E.A.J.M. (Egbert) Reijnen, voorzitter
 
Managementteam
 
 • Drs. J.W. (Wim) Neijndorff, manager Cluster Ambulante Zorg
 • Drs. W.P. (Wim) van den Thillart, manager Cluster Klinische Zorg 
 • Mevrouw drs. A.A. (Astrid) van Dijk, manager Cluster R&D (Research en Development)
 • Ing. E. (Eddy) Sas, MBA, Manager Cluster Bedrijfsvoering 
 • Mevrouw P.A. (Petra) Roelofs, MA, hoofd P&O

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
Kennistransfer via scholing, over behandeling en begeleiding van mensen met een autisme-spectrumstoonis (ASS) krijgt vorm in verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. amarant.